* ای فرزند آدم و حوا!

از منافق بودن تو ھمین بس که می دانی ریا می کنی.
کتاب جانشین خدا ص ۶۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, منافق, نفاق و ریا