* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که سالمترین آرزوھای تو آرزوی مرگ است.
کتاب جانشین خدا ص ۸۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, مرگ و نابودی