* ای فرزند آدم و حوا!

بدان ھر که صدق ندارد نه دین دارد نه عقل دارد نه علم دارد و نه محبت دارد و نه انصاف و نه وفا و نه سلامت و نه حیات.
کتاب جانشین خدا ص ۸۴، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, صدق و ریا