* ای فرزند آدم و حوا!

خود – شناسی بزرگترین اجر صدق است.
کتاب جانشین خدا ص ۸۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, خودشناسی, صدق و ریا