* ای فرزند آدم و حوا!

دینت را در نانت خالص کن و عملت را در دلت اصلاح کن و علمت را در عملت ارتقاء ده و حقانیت خود را با صدق به محک بزن و آخرت خود را در حال کنونی ات تماشا کن.
کتاب جانشین خدا ص ۸۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, فلسفه دین