* ای فرزند آدم و حوا!


ھرگز مگو که «مجبورم» زیرا دروغ میگوئی و به این دروغت مبتلا می شوی و مجبور می گردی و آنگاه اعتراف میکنی و می گوئی که «مجبورم» ولی دیگر کسی باورت نمی کند و یاری ات نمی دھد.
کتاب جانشین خدا ص ۹۱، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, پندی از استاد