* ای فرزند آدم و حوا!


ھرگز مگو که «مجبورم» زیرا دروغ میگوئی و به این دروغت مبتلا می شوی و مجبور می گردی و آنگاه اعتراف میکنی و می گوئی که «مجبورم» ولی دیگر کسی باورت نمی کند و یاری ات نمی دھد.
کتاب جانشین خدا ص ۹۱، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, هم نشین بد, نژادپرستی, آینده و آرزوها, پول, یأس و ناامیدی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, بدبختی و سرنوشت, جبر, پندی از استاد