* ای فرزند آدم و حوا!

وقتی که ھمه خوابند تو بیدار بمان. وقتی ھمه بدند تو خوب باش. وقتی ھمه بازی می کنند تو جدی شو. وقتی ھمه دروغ می گویند تو راست بگو. وقتی ھمه ستمگرند تو عادل باش. وقتی ھمه ناپاکند تو پاک شو. وقتی ھمه دیوانه اند تو عاقل باش. وقتی ھمه خود را فریب می دھند تو صادق باش. وقتی ھمه می دوند تو آرام بنشین. وقتی ھمه حرف می زنند تو خموش شو. وقتی ھمه بخیل اند تو ایثار گر باش. وقتی ھمه متنفرند تو عاشق باش. وقتی ھمه مرده اند تو زنده بمان. وقتی ھمه نابودند تو موجود باش. تو بجای ھمه باش من ھم بر جای تو ھستم.
کتاب جانشین خدا ص ۹۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد