* ای فرزند آدم و حوا!

اگر بدانی که منشأ تمام بدبختیھای تو دروغھای توست ھرگز دروغ نمی گوئی. پس دروغ تو نشانه جھل توست. حال که فھمیدی پس دروغ مگو.
کتاب جانشین خدا ص ۹۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, دروغ و راستگویی