* ای فرزند آدم و حوا!

چون صفتی را در کسی دوست داشتی از آن صفت تقلید مکن که ھرگز به آن نمیرسی بلکه با آن کس دوستی صادقانه کن تا به آن صفت برسی.
کتاب جانشین خدا ص ۹۲، استاد علی اکبر خانجانی

انسان کامل, انقلاب و دگرگونی, امر محال, حق مخلوقات, بی نیازی, ابر انسان, صداقت, اعتراف بر گناه, رضایت, صبر, ستاری, شفاعت, کرامت, رحمت, عفو و بخشش, معرفت بر نفس, رزق پاک, اختیار, بهشت, پندی از استاد