* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که آدم دروغگو حرف راست را باور نمی تواند کرد. و این عذاب است.
کتاب جانشین خدا ص ۹۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, دروغ و راستگویی