* ای فرزند آدم و حوا!

آنگاه که دروغ می گوئی گوشھایت کر می شود و چشمانت کور می گردد و ذھنت پریشان می شود و دلت بتو دشنام می دھد و اعضاء و جوارحت با تو به ستیزه بر می خیزد و وجودت تو را انکار می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۹۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, دروغ و راستگویی