* ای فرزند آدم و حوا!

خوشا بحال کسی که ھیچ دشمن و رقیبی نمی بیند.
کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, دوست و دشمن