* ای فرزند آدم و حوا!

خوشا بحال کسی که دوستی و دشمنی مردم برایش یکسان است.
کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, دوست و دشمن