* ای فرزند آدم و حوا!

رھا کن اعتقادی را که تو را به آینده محول می کند. چه عرفانی باشد چه سیاسی.
کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, پندی از استاد