* ای فرزند آدم و حوا!

رھا کن چیزی را که تو را مغرور می کند. چه نماز باشد چه شراب.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, فلسفه نماز و دعا