* ای فرزند آدم و حوا!

و رھا مکن کسی را که رنجت را درمان می کند و غرورت را می شکند و گذشته ات را پاک می کند و آینده ات را آرام می سازد و آرزوھایت را پوچ می نماید و تو را از مردم و زمانه مأیوس کرده و به دلت دعوت می کند. رھا مکن او را ھر چند که او رھایت کند و از خود براندت.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۰، استاد علی اکبر خانجانی

امام شناسی, پندی از استاد, دوست و دشمن