* ای فرزند آدم و حوا!

ھیچ نسخه ای از سلامتی و خوشبختی قابل تکرار نیست پس چشم از این و آن بدار و خود را دریاب چون نسخه تو فقط در توست.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۱، استاد علی اکبر خانجانی

بهشت، سلامتی و خوشبختی, پندی از استاد