* ای فرزند آدم و حوا!

ھیچ مرضی ھولناکتر از تکبر و انکار حق نیست.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, تکبر و غرور