* ای فرزند آدم و حوا!

قانون مرا رعایت کن تا به قانون حکومت ھای ستمگر مبتلا نشوی. مھر مرا رعایت کن تا به غضب عزیزان خود مبتلا نشوی. امر مرا رعایت کن تا تحت فرمان ظالمان در نیائی. حق مرا رعایت کن تا به بطالت مردم گرفتار نشوی. از مکر من بترس تا به مکر شیادان زمانه نیفتی. دینت را خالص کن تا به تزویر دین فروشان منافق اسیر نگردی. دوستی ات را بی ریا کن تا دشمنانت را پیروی مکنی. از کبرت بگذر تا دریوزه متکبران نشوی. قانع باش تا رنجور نگردی. راستگو باش تا فریب نخوری.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۴، استاد علی اکبر خانجانی

آفرینش جدید عرفانی, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, بهشت، سلامتی و خوشبختی, پندی از استاد