غول بچه ننه نام نسلی در آخرالزمان است که بدون ولایت پدری رشد می یابد در نزد مادرانی که قصد دارند فرزندان خود را پرستنده خود سازند و خدائی کنند . که این ننه ها خود تبدیل به شیطانهائی انسی می شوند که گاه به هنگام ناکامی فرزندان خود را به قتل می رسانند . ولی این بچه ننه ها دارای ماهیتی نابودگرند اگر در قدرت باشند و در غیر اینصورت به روشهای گوناگونی بسوی خودکشی می روند . نسل غول بچه ننه بی شباهت به هویت ادیپ شهریار نیست که همسر ایده الش را مادر خود می داند و نهایتا خودکشی را تنها راه نجات خود می یابد .

آخرالزمان خانواده ای که نتواند حق الهی خود را دریابد و خود را برهاند همجنس گرائی است . قوم لوط در قرآن پیامی از این فاجعه است . و قبلا نشان داده ایم که همجنس گرائی از عواقب خود-شیفتگی و خودپرستی جنسی است .

زنانی که از ولایت الهی شوهران خود اکراه دارند نهایتا سعی می کنند پسران خود را به تصرف آورده و جایگزین شوهران خود سازند و این زمینه پیدایش نسل بچه ننه است یعنی پسرانی که نقش شوهر مادر خود را ایفا می کنند . و این زمینه شیطانی شدن بشر آخرالزمان است . عین چنین فاجعه ای در رابطه بین پدران با دخترانشان رخ می دهد که البته به لحاظ کمّ و کیف به اندازه رابطه مادر و پسر نیست زیرا معمولا پدران بیشتر در خارج از خانه بسر می برند و زن امکان کمترین ارتباط عاطفی بین شوهر و بچه هایش را نمی دهد . و این تراژدی طلاق عاطفی است که بمراتب ظالمانه تر و مهلکتر از طلاق فیزیکی می باشد . طلاق فیزیکی مجال تعمیق چنین فاجعه ای را کاهش می دهد . طلاق عاطفی که در جهان سوم و جهان اسلام غوغا می کند دوزخی ترین خانواده ها را ببار می آورد که عذاب ریای گریز از طلاق صادقانه است .

زن و شوهری که بر اساس تقوای الهی و پذیرش ولایت زناشوئی و حقوق شرعی زندگی نکنند فرزندانی ببار می آورند که خار چشمشان و آتش جانشان و رسوائی دنیایشان می شوند .

گرایش شهوانی بین والدین و فرزندان نخستین جرقه های رسوخ شیطان در خانواده است که در این دوران در سراسر جهان غوغا می کند که معلول فقدان رابطه تقوائی-ولائی بین زن و شوهر است . (از کتاب تمدن بچه ننه)

کتاب آخرالزمان خانواده - تمدن بچه ننه

آخرالزمان, امام شناسی