* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا فقیھی که دشمن دین من است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۹، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی, خدمت به مردم, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, داعش, جنون جنسی, پندی از استاد