* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا کودکی که پیر است و دنیا را مسخره می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, پیری و کودکی