* ای فرزند آدم و حوا!

بھترین سلامت، آرامش است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, سلامتی و سعادت و آرامش