* ای فرزند آدم و حوا!

آنگاه که به زیبائی خود فخر میکنی در حال زنائی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, تکبر و غرور