عشق شمشیر است آنهم با دو سر          یک سرش بر خود زند یک سر دگر  (ع.خ)

 

تقدیم به :

همه کسانی که تا کنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق !   (کتاب مذهب اصالت عشق جلد اول)

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد اول) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد دوم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد سوم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد چهارم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد پنجم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد ششم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد هفتم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد هشتم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد نهم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

آخرالزمان, امام شناسی, معرفت نفس