* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که آب درمانی و خواب درمانی و گیاه خواری و یوگا درمانی و موسیقی درمانی و بازی درمانی و شلغم درمانی و مدیتیشن و سائر انواع این درمانھای مدرن جملگی حماقت و جنون است و درمانی بھمراه ندارد و بلکه فریبی است که امراض و گرفتاریھای درونی و برون شما را عمیق تر و پیچیده تر می کند و رنگ و لعاب می زند و سرنخ آن را ھم گم می نماید. ھمه اینھا انواع شیطان درمانی است و بدانید که شیطان ھرگز درمانی نمی کند بلکه شما را به لاعلاجی و یأس فزاینده می برد.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۸، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, پندی از استاد