* ای فرزند آدم و حوا!

آنکه از حکومتی مزد می گیرد و به آن حکومت ناسزا می گوید حتماً از ستمگران است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۵، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, پندی از استاد