مجموعه کتاب دایره المعارف عرفانی (۶ جلد) – مجموعه مقالات ، اثر استاد علی اکبر خانجانی با موضوعات ذیل

 

جلد اول : (( ۱ – فلسفه آدم و حوا (خود شناسی جنسی) – ۲ – فلسفه تعلیم و تربیت (خودشناسی اخلاقی) – ۳ – فلسفه ارتباطات (خودشناسی ارتباطی) – ۴ – فلسفه بهداشت و درمان (خودشناسی طبی) )) — ۲۱۵ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد دوم : (( ۱ – فلسفه قیامت و آخرالزمان – ۲ – فلسفه دین – ۳ – فلسفه شریعت – ۴ – فلسفه تشیع – ۵ – فلسفه قرآنی )) — ۲۴۹ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد سوم : (( ۱ – حکایات عرفانی (خودشناسی تمثیلی) – ۲ – حکمت جاوید (جملات قصار) – ۳ – فلسفه هرمنوتیک (اسرار واژه ها) – ۴ – فلسفه هنر و ادبیات – ۵ – فلسفه شخصیتها )) — ۲۲۵ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد چهارم : (( ۱ – درباره ما (رب شناسی) – ۲ – فلسفه شناخت (پدیده شناسی) – ۳ – فلسفه خودشناسی و خداشناسی )) — ۲۶۵ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد پنجم : (( ۱ – فلسفه اقتصاد – ۲ – فلسفه تاریخ – ۳ – فلسفه سیاست – ۴ – فلسفه علوم و فنون – ۵ – فلسفه فرهنگ و جامعه )) — ۳۱۱ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد ششم : (( ۱ – فلسفه مکاتب (خودشناسی ایدئولوژیکی) – ۲ – فلسفه عرفان (درباره خودشناسی) – ۳ – فلسفه عشق و ارادت (خودشناسی قلبی) )) — ۱۸۱ صفحه

 

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد اول

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد دوم

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد سوم

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد چهارم

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد پنجم

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد ششم

آخرالزمان, امام شناسی, معرفت نفس