شیطان شناسی

و باید دانست که باور به وجود شیطان و ھر آنچه که در مورد شیطان در کتاب خدا آمده از جمله ملزومات واجب ایمان است چرا که حدود یک سوم قرآن درباره شیطان شناسی است و ھمچنین آمده است که آنانکه به وجود شیطان و ملائک و اجنه باور ندارند کافرند. پس بیائیم با شیطان شناسی لااقل یک سوم ایمان خود را دریابیم که چه بسا بدون آن، دو سوم دیگر ایمان ھم به تاراج میرود زیرا بقول الھی ایمان آدمی دشمنی جز شیطان ندارد: “و ھمگی از ابلیس پیروی کردند جز اندکی از مؤمنان.” سباء٢٠- و باید دانست آنکه شیطان خود را نمی شناسد و اصلاً شیطانی را باور ندارد بی تردید پرستنده و مرید اوست! متأسفانه در نزد اکثریت اھالی دین و بلکه علمای دینی، شیطان فقط یک کلمه است (شیطان) و این کلمه است که دائماً لعنت میشود ھمانطور که خدا ھم فقط یک کلمه است (خدا) و این کلمه است که پرستیده میشود: “و خداوند را فقط حرفی می پرستند و اکثراً ھوای نفس خود را خدا میدانند که اینست شرک و ظلم عظیم که ھرگز بخشیده نمیشود جز با عذاب.” قرآن کریم- و از آنجا که سلطان ھوای نفس بشر، شیطان است پس چه بسا مردمان، شیطان را خدا مینامند و شیطان پرستی خود را خدا پرستی می پندارند. پس اگر در این رساله جای خدا و شیطان در اندیشه شما عوض شد عداوت مکنید و آرام باشید!
ما تاکنون در مجموعه آثارمان تحت ھر موضوعی، شیطان آن موضوع را ھم نشان داده ایم ولی در این رساله به یاری حق و نظر امام زمان(عج) سعی داریم که ھمه موضوعات بشری را تحت عنوان “شیطان” نشان دھیم و شیطنت ھر موضوعی را. و یک دستگاه عرفانی شیطان شناسی عرضه کنیم. و این ھمان دشمنی و پیکار ما با تنھا دشمن انسان است به امر الھی!
علی اکبر خانجانی ١٣٩۴/۶/۵
کتاب شیطان شناسی ص ۵

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس