شیطان شناسی

قبلاً در کتاب “خداشناسی امامیه” نشان دادیم که کافر و مکفّر ھم از اسمای الھی است “ما گروھی از انس و جن را برای کفر و جھنم آفریدیم.” قرآن- پس ابلیس مظھر کفر الھی است در جھان ھستی! ھمانطور که بقول امام صادق(ع) اگر خداوند نمی خواست ابلیس کفر نمی ورزید. و ھمانطور که در خود قرآن شاھدیم خداوند کفر ابلیس را تأئید میکند و او را رسول کفر کافران می سازد و تا قیامت از این رسالت او حمایت می نماید. به بیان دیگری می توان گفت که ابلیس ظھور کفر و عدمیت عمائی پروردگار قبل از خلقت عالم و آدم است و سعی می کند که عالم و آدمیان را به عدمیت ازلی بازگرداند. به بیان دیگر ابلیس مظھر غیرت خدا در قلمرو خلقت و ظھور است و لذا ھمه انسانھای ناخالص و پرستندگان مشرک و منافق را می فریبد و با خود به دوزخ می برد و در دوزخ پاک شده و جھت پذیرش وجود الھی مھیا می شوند. پس درک می کنیم که تلاش مذبوحانه ابلیس بر علیه خدای رحمان و مقام خلافت اللھی انسان و ظھور حق از خلق ھم تحت الشعاع اراده مطلق الھی در خدمت امر ظھور قرار میگیرد. ھمه تلاشھای مذبوحانه و کافرانه مردمان ھم لاجرم عاقبت در خدمت اراده الھی قرار می گیرد و ھمه مغلوب رحمت مطلقه خداوند می شوند. “اگر رحمت خدا نبود ھمگی از شیطان پیروی می کردند مگر عده اندکی.” نساء٨٣-
کتاب شیطان شناسی ص ۹

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, شیطان شناسی- دجال