شیطان شناسی

اگر جھان ھستی برای انسان آفریده شده و در تسخیر وجود اوست پس شیطان را ھم بایستی معلول و مخلوق معنوی انسان دانست. و از آنجائی که انسان از عدم آفریده شده است پس ھنوز آن ظلمت عدمی را با خود دارد که سرمنشأ ھمه کفرانھایش در قبال وجود است و شیطان ھم مخلوق و معلول این عدمیت ذاتی انسان در جھان است و لذا میفرماید: “شیطان را بر انسان ھیچ سلطه ای نبود و فقط به انسان وعده و توصیه مینمود.” سبأ٢١- پس در حقیقت به لحاظ معنوی باید گفت که این انسان بود که ابلیس را که ملک مقرب خداوند بود به وسوسه کفر کشاند و شیطانی رجیم کرد. و “شیطان” در لغت نیز به معنای طرد شدگی، جدا افتادگی و دوری است. و این علت انتقامجوئی شیطان از انسان است. یعنی ظلمت و عدمیت موجود در نھاد انسان بود که ابلیس را به تردید و انکار کشاند و نتوانست آدم را سجده کند زیرا او را موجودی کامل نیافت. در حقیقت ابلیس فقط نظر بر این ظلمت و عدمیت ذات آدمی نمود و قضاوت کرد و لذا این بدبینی به معنای حقیقی کلمه به جان ابلیس افتاد و او را مظھر عدمیت و ظلمت آدمی ساخت. ھر که فقط بدی را ببیند بد می شود. و لذا شیطان مظھر بدی و بدبینی و تھمت و قضاوت ناحق است و فقط درعطش عدم و نابودگری است و ھمواره نیمه خالی لیوان را می بیند! و لذا اسوه نومیدی نیز ھست ھمانطور که ابلیس در لغت از ریشه “بلس” به معنای یأس است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۴

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال