شیطان شناسی

خطوات شیطان که در قرآن کریم مکرراً ذکر شده ھمان القائات معنوی و منطقی و استدلالی شیطان در قلمرو ادراک حسی و عقلی و قلبی است و بدینگونه در ھر حس و ادراک و فکری از خودش آثاری بر جای می نھد و دخالت میکند. و این ھمان دعوتھا و توصیه ھای شیطانی در ھر امر و رابطه و درکی از بشر است. “شیطان اعمال زشت آنھا را در دیدگانشان زیبا می نماید.” محمد٢۵- پس در نظر و مشاھدات بشری دخالت می کند و چه بسا موجب تصویرھا و تصورات کاذب و خلاف واقع در نگاه آدمی می شود و توھمات تصویری ایجاد می کند که امر زشتی را زیبا می کند و امر بر حق و زیبائی را ھم زشت می نماید: “کسانی که بعد از روشن شدن حق باز ھم اکراه نمودند شیطان اعمال زشت آنھا را در نظرشان زیبا می نماید.” محمد٢۵- پس در دیدن حق ھم تصورات ناھنجار و زشتی در نگاه آدمی القاء می کند تا حق را زشت ببیند و سپس زشتی ھای اعمالشان را ھم زیباسازی می کند. ولی این زشت نمائی و زیبانمائی کاذب و مصنوعی تماماً از طریق بیان و استدلال و منطق و چون و چراھای شیطانی است در گوش آدمی! و لذا ھمواره در قرآن سخن از نجواھای شیطان است: “از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را از نجواھای شیطان برھانند… نجواھای شیطان مؤمنان را غمگین و مأیوس می سازد…” مجادله١٠-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال