شیطان شناسی

و از میان ھمه آموزه ھای شیطانی ھیچیک مخربتر از القای آرزوھای دنیوی و آرمانھای مادی نیست که کل حواس و ھوش و عقل و احساس بشر را بطور مادام العمر در سیطره ظلمت دھر قرار میدھد و دانستیم که سلطان ظلمات دھرپرستی ھم ابلیس است که یک پایش در گذشته و پای دیگرش در آینده است و لذا حواس و ھوش بشر را از واقعیت الساعه و جاری غافل و کور و کر و احمق می سازد و از حیات و ھستی حی و قیومی خداوند محروم مینماید و این ھلاکت کامل است. و لذا در قرآن کریم القای آرزوھای دور و دراز از مکررترین دسیسه ھای شیطان در انسان است که در دھھا آیات ذکر شده است. و بدینگونه است که انسان مرید کامل شیطان می گردد و کلیه حواس و ھوش و دلش به تسخیر شیطان درمی آید در

سمت تحقق آرزوھائی که تا دم مرگ تعقیب می شود و سرابی بیش نیست. از این بابت حتی انبیای الھی نیز در خطر ابتلاء بوده اند ھر چند که آرزوھای پیامبران جملگی معنوی و در جھت رشد و ھدایت مردم بوده است ولی بھرحال آرزوھائی در ظرف این دنیا بوده است که موجب غفلت و نسیان از ذکر و حضور و امر خداوند است و اگر عصمت ویژه الھی درباره پیامبران نمی بود آنھا ھم ھلاک می شدند.(حج۵٢)- پس فرق نمی کند که ماھیت آرزو و آرمانھا چه باشد حتی آرمانشھرھای معنوی و اجتماعی در تاریخ بشر ھم زمینه بروز اشد طاغوتھا و ستمھا بر روی زمین بوده است مثل مدینه فاضله کمونیستی و لیبرالیستی و حتی مذھبی و اسلامی! زیرا امر خدا الساعه و آنی و حضوری است و آنچه که انسان را از اکنونیت الھی غافل سازد موجب خسران و تسخیر شیطان در بشر است: “ھشدار که آرزوھا بزرگترین دامھای شیطانند.” علی(ع)! “ای مؤمنان خدای حی و قیوم را بپرستید.” قرآن- یعنی خدای “حال” را بپرستید نه خدای گذشته و آینده را! زیرا گذشته گرائی و آینده پرستی دو قلمرو سلطنت ابلیس است تحت ھرعنوانی که باشد. زیرا این ھر دو به معنای نژادپرستی است که قدمت پرستی، پرستش آباء و اجداد است و آرمان پرستی ھم پرستش فرزندان است. “آنانکه یاد خدای را فراموش کردند شیطان را بسراغشان فرستادیم تا ھمواره با آنھا باشد.” زخرف٣۶- و یاد خدا یعنی حضور در اکنونیت حی و قیومی پروردگار!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۷

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال