شیطان شناسی

دو نوع و ماھیت ادراک در بشر ممکن است: درک اعلی و درک اسفل! یعنی ادراکی که روی به اعلائیت و تعالی دارد و ادراکی که روی به پستی و ظلمت و ثقل و انحطاط دارد! ادراکی که در سمت وجه الله و امام مبین است و ادراکی که در سمت ابلیس و بقیةالعدم است. مجموعه ھوش و حواس و احساسات و عقولی که آدمی را به وجود الھی ملحق می سازد و مجموعه ادراکی که آدمی را ملحق به ابلیس و ظلمت عدمی می کند که در آنجا(درک اسفل) نه ھستند و نه نیستند نه زنده اند و نه مرده، نه میمانند و نه می روند.(قرآن کریم)- یعنی نابودی مطلق رخ نمیدھد زیرا که بقول الھی “رحمت خداوند ھمه چیزھا را فرا گرفته است” از جمله خود ابلیس و درک اسفل و دوزخ و دوزخیان را! “و اگر رحمت خدا بسویتان نمی آمد احدی از شما پاک نمی شد.” نور٢١- یعنی ھیچکس از ظلمت عدم رھا نمی شد و

ھمه نابود می شدند. یعنی ھمین که آدمی در دوزخ، عذابھا را احساس می کند و در درک اسفل، نابودگیھایش را فھم می کند مانع نابودیش می گردد. یعنی این عذابھا اجازه نمی دھد در درک اسفل ھمه در ظلمات نابود شوند و حتی ندانند که نابود شده اند. پس دوزخ عذابھا آخرین و کاملترین رحمت خدا بر کافران و تبھکاران است. این عذابھا، آخرین پرتو خودآگاھی بر کافران است و کسی که حداقل احاطه و آگاھی بر خود و گناھان و دوزخش را ندارد نابود است: “ھر که خود را نشناخت و قدر خود را ندانست نابود است.” علی(ع)! چه قدر بھشتی و اعلائی باشد و چه دوزخی و اسفلی! آدمی یا به یاد نور و نعمات و برکات و ھدایت الھی دارای خودآئی و وجود میشود و یا به یاد عذابھای الھی! و لذا می فرماید: “کافران در دوزخ ایمان می آورند ولی این ایمان از آنھا رفع عذاب نمی کند.” قرآن- در ھر دو حالت یاد خداست که وجودبخش است یاد نوری و یاد ناری! حیات نوری و حیات ناری! و این از رحمت خدا بر دوزخیان است که می بینند و می فھمند که با اینھمه عذابھای نابودگر ھنوز ھم ھستی دارند و نابود نمی شوند. این رحمت ھمان نور خودآگاھی است: “ھر که در این اندیشه باشد که کیست و از کجا آمده و به کجا می رود مشمول رحمت خداست.” رسول اکرم(ص)- این نور رحمت خودآئی بالاخره شامل حال خود ابلیس ھم می شود چرا که بواسطه لعنت الھی تا قیامت، مدنظر خدا قرار گرفته است. و لذا آخرین موجودی که بقیةالعدم است و بالاخره بواسطه محمد و آل محمد شفاعت می شود و وجود می یابد، خود ابلیس و شیاطین ھستند و بدینگونه جھان ھستی به وجود مطلقه الھی تعالی می یابد و کلمةالله به کمال ظھور و بروزش در عالم و آدمیان می رسد و دیگر ھیچ ظلمت وعدمیتی نیست: “و در آنروز ھر چه در زمین و آسمان است دگرگون شده و ظھور خدائی مییابند.” قرآن- و این آفرینش کامل و مطلقه به نور رحمت مطلقه محمد و آل محمد است و شفاعتشان حتی درباره دشمنان و قاتلان خود و ھمه شیاطین دورانھا! و این تحول کامله عدم به وجود است و ظلمت به نور علی نور! و ظھور جمال عقل کل الھی از انسان و بالاخره سجده ابلیس برای انسان که ھمان سجده باقی مانده عدم(بقیةالعدم) است بر ظھور وجود خداوند عالمیان از انسان کامل و امام مطلق! و بدینگونه است که آدمی به چشم و گوش و شامه و ھوش و دل و دستی نائل می آید که خدای را می شنود و می بیند و می بوید و می فھمد و کل دل و جانش را عرش حضورش میسازد و صاحب وجود کل می گردد به عقل کل و به شنوائی و بینائی و بویائی و چشائی و لمس و احساس کل و
ادراک کل و کامل بھمراه سجده ابلیس بر این ظھور کل وجود خدا از انسان!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۸
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال