شیطان شناسی

پس باید درک نمود که شیطان ھرگز مستقیماً امر به دزدی و شرارت و زنا و خیانت و پلیدی نمی کند بلکه بواسطه توجیھات قدسی و دینی و شرعی و عرفانی و علمی و امثالھم راه ارتکاب مفتخرانه به ھر پلیدی را مھیا می سازد اتفاقاً تحت عنوان خدای ناب و مطلق و دست نیافتنی بھمراه انکار مردان خدا که وارثان آدم(ع) بر روی زمین ھستند. شیطان بانی مکتب ناب گرائی محض توحیدی است و خداپرستی مطلق بگونه ای که ھیچ موجودی در عالم وجود نباشد و جھان ھستی از خلق تھی و پاک باشد و جز خدای نابوده باقی نماند. و این نابودی پرستی عبادی-عرفانی ابلیس است که بر غیر خدای نابوده سجده نمی کند و به خون آدم و آدمیان تشنه است. حال جستجو کنید که در میان روحانیون و علمای مذاھب

توحیدی روی زمین چقدر از این نوع خداپرستان ناب و ابلیسی می یابید که به اسم خدا خلقش را قتل عام می کنند و جز خدا ھمه را تکفیر می کنند در حالیکه اصل کفرشان در قبال ظھور و بروز تجلیات خدا از خلق است. اینھا عدم را خدا می نامند و می پرستند. اینست معنای عدم پرستی ابلیس! کسانیکه ھمه را نجس میدانند جز خدائی که وجود ندارد! وسواس بزرگترین ویژگی آشکار شیطانپرستان و عدم پرستان است. این واضحترین معنای معقول عدم و عدم پرستی شیطانی و شیطان شناسی وجودی است. و اینکه عدم مطلق وجود ندارد و توھمی بیش نیست که سلطانش ابلیس است که منکر حقیقت است و لذا اساس شیطنت و ھر معصیتی ھم دروغ و دروغگوئی است بمعنای انکار واقعیت! و این ھمان تلاش برای معدوم کردن و عدم پرستی است. وھمین تلاش مذبوحانه و ناممکن است که حواس و ھوش و شعور آدمی را مختل و وارونه می سازد: “دروغ نمی گوئید الا بخودتان و فریب نمی دھید الا خودتان را.” قرآن کریم! یعنی فقط می توانید ھوش و حواس خودتان را منکر شوید و خود را کور و کر و لال و احمق سازید و خودتان را معدوم کنید! پس عدم و عدم گرائی و عدم پرستی تماماً مربوط به قلمرو ادراک بشر است و لذا کار شیطان ھم تماماً در ھمین قلمرو است! و آدمی بمیزانی که کور و کر و مدھوش و احمق می شود دست به ھر تبھکاری می زند تحت سلطه شیاطین!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۹
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال