شیطان شناسی

که این انکار نعمات و ناشکری آن، اساس تبدیل نعمات و آیات و موجودات ھستند و لذا ھمه علوم تجزیه ای و ترکیبی و تبدیلی آموزه ھای شیطانند که کمال این علوم در ریاضیات متبلور است که ھمه امور را ھمسانسازی و قابل تبدیل میسازد. پس ریاضیات، غایت تعلیمات شیطانی در بشر است که اساس فنون و صنایع است و لذا شیطان و کلیه صفاتش از این علوم و فنون بشر رخ مینمایند و این ظھور دجالیت و طاغوت است. در حقیقت تکنولوژی، مرکب و محمل شیطان در بشر است و خر د ّجال در روایات اسلامی که دقیقاً بیانگر صنایع مدرن است دال بر این معنای مذکور می باشد. پس ریاضیات و تکنولوژی شاھراه ظھور شیطان از انسان و جوامع بشری است که بنیاد طاغوت را به لحاظ نظامی و اقتصادی و سیاسی مھیا کرده است. طاغوت یا حزب شیطان ھمان امپراطوری و حکومت ابلیس بر

جوامع بشری است بدست و اراده و صورت بشری! و رھبران و ایدئولوگھای طاغوت ھمان اولیاء و خلفای ابلیس ھستند که در گروھھائی متفاوت در خدمت این حاکمیت انجام وظیفه می کنند مثل فلاسفه، دانشمندان، اقتصاددانان، سیاستمداران، استراتژیست ھا و دولتمردان! و این نظامھای طاغوتی در حالی ارکان خلق جدید ظلمانی- شیطانی در جوامع آخرالزمانی ھستند که گروھھای بشری را در سراسر جھان تبدیل به لشکریان شیطان نموده و در خدمت اھداف نابودگری جھان، متحد و سازماندھی می کنند که مھمترین رکن این طاغوت دجالی در آخرالزمان ھمان تکنولوژی ارتباطات است که علی(ع) این شیطان ارتباطاتی را “آریل” نامیده است که ھمان شبکه ماھواره ای(ھوائی) است که در زبان انگلیسی نامگذاری شده و امروزه در گویش ملل عرب زبان ھم به ھمین نام است یعنی شبکه ھوائی! و علی(ع) در این باب فرموده که در آخرالزمان شیطان آریل در ھمه خانه ھا و در اعماق خلوت زندگی خصوصی یکایک مردم حضور دارد. و این ھمان حضور ارتباطات ماھواره ای بواسطھ تلفن ھمراه، اینترنت و تلویزیونھا در سراسر جھان است. و این فرماندھی جھانی ابلیس بر قلوب و عقول و حواس و ھوش آحاد بشری در سراسر جھان است که خود کاربران این شبکه ھای ارتباطی به مثابه لشکریان شیطان در خدمت اوامر شیطانی طاغوت بی مزد و منت خدمت می کنند. و امروزه احدی در جھان نیست که عضوی از این شبکه جھانی شیطان آریل نباشد و به دجال بزرگ و طاغوت جھانی مجاناً خدمت نکند و بلکه از جیب خودش ھم ھزینه می کند.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۴
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال