۱ - کتاب حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) ۱۳۷۲

۲ - کتاب هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫ گلچینی از نهج البلاغه٫غرر الحکم) ۱۳۷۵-۱۳۷۶

۳ - کتاب یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) ۱۳۸۳ (The One)

۴ - کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

۵ - کتاب علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک از نظر معرفت شیعی ۱۳۸۶

۶ - کتاب فلسفه عرفان درمانی ۱۳۸۶ (Theosophy Therapy)

۷ - کتاب حکمت نوری (اشراق) ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸ - کتاب حق و باطل ۱۳۸۷

۹ - کتاب بارانداز حکمت ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۱۰ - کتاب حکمت امامیه ۱۳۸۹

۱۱ - کتاب انوار حکمت نبوی, سخنان قصار سرور انبیا محمد مصطفی(ص) ۱۳۸۹

۱۲ - کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) ۱۳۹۲

۱۳ - کتاب عقل الهی ۱۳۹۲ (Divine of wisdom)

۱۴ - کتاب سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵ - کتاب حدیث وجود ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

۱۶ - کتاب دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) ۱۳۹۳ (Dialecticology)

۱۷ - کتاب دائرة المشارق و المغارب ربوبی ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

۱۸ - کتاب علم رحمت مطلقه- خلقت رحمانی و خلقت رجمانی ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

دانلود تمامی آثار استاد (مجموعه کتاب ها) در یک فایل فشرده با حجم ۱۴۲ مگابایت