۱ - کتاب معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

۲ - کتاب عشق شناسی ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

۳ - کتاب حقوق عرفانی ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

۴ - کتاب مراد و مرید (مصاحبه‌ای با دکتر علی‌ اکبر خانجانی) ۱۳۸۸

۵ - کتاب محبت نامه ۱۳۸۹

۶ - کتاب نامه‌های عرفانی ۱۳۸۸

۷ - کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۸ - کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

۹ - کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد دوم ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

۱۰ - کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد سوم ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

۱۱ - کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد چهارم ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

۱۲ - کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد پنجم ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

۱۳ - کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد ششم ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

۱۴ - کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد هفتم ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

۱۵ - کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد هشتم ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

۱۶ - کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد نهم ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

دانلود تمامی آثار استاد (مجموعه کتاب ها) در یک فایل فشرده با حجم ۱۴۲ مگابایت