۱ - کتاب عین الیقین (تفسیر عینی آیات محکمات قرآن) ۱۳۷۶

۲ - کتاب پدیده شناسی‌ قرآنی۱۳۸۷ (Quranic Phenomenology)

۳ - کتاب قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیر محکمات قرآن به نظم قرآنی) ۱۳۸۸ (Persian Quran)

۴ - کتاب فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) ۱۳۸۹

۵ - کتاب عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

۶ - کتاب زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

۷ - کتاب قلم خدا (معرفت شناسی قرآنی) ۱۳۹۲ (The pen of god)(Quranic epistemology)

۸ - کتاب خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

۹ - کتاب خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

۱۰ - کتاب خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

۱۱ - کتاب خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

۱۲ - کتاب خداشناسی امامیه جلد۵ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) ۱۳۹۳ (۵ Quranic Theosophy)

۱۳ - کتاب خداشناسی امامیه جلد۶ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) ۱۳۹۳ (۶ Quranic Theosophy)

۱۴ - کتاب خداشناسی امامیه جلد۷ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی ) ۱۳۹۳ (۷ Quranic Theosophy)

دانلود تمامی آثار استاد (مجموعه کتاب ها) در یک فایل فشرده با حجم ۱۴۲ مگابایت