شیطان شناسی

از لحاظ تاریخی می دانیم که مذھب امامیه بعد از رحلت پیامبر اسلام در یک جمع سه نفری و پنج نفری بنا گردید و تاریخ تشیع را پدید آورد که عبارت بود از: علی(ع)، سلمان، عمار، مقداد و ابوذر. که بتدریج این افراد در طول تاریخ از دنیا رفتند و مخلصین دیگری بر جای آنھا قرار گرفتند. اصلاً راز کفر ابلیس در رابطه با آدم ھمین بود که دوست دوست را نپذیرفت و گفت که خدا کافیست و لذا حضرت آدم که به مثابه دوست دوست بود انکار شد و ابلیس که خود یک فرشته بود ھویتی ظلمانی و آتشین یافت یعنی بر خودش کور و کر گشت و دیوانه شد. عین ھمین ماجرا در اطراف ھمه انبیاء و اولیای الھی در جریان بوده است جدال و انکار حواریون مسیح با ھمدیگر موجب شد که نھایتاً با غیبت مسیح ھمه یک شبه کافر شدند و به

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

و اما در روابط اجتماعی مؤمنانی که دارای امامی زنده و پیر طریقت ھستند امری حیاتی تر از موضوع “دوست دوست” وجود ندارد که پیش از این در سائر آثارمان به تفصیل پرداخته ایم و در اینجا تذکر این نکته واجب است که بدانیم امر ھدایت یک امری تماماً در رابطه است که بسوی صلح و اخلاص ذات رابطه در حرکت است و این ھدایت جمعی در حداقل رابطه ای سه جانبه استوار است ھمانطور که در آیه ٨ از سوره مجادله آمده است که در رأس و قاعده این مثلث امام یا پیر قرار دارد که دو رأس و ضلع دیگرش ھم مؤمنان دست راست و چپ اویند که در قرآن نیز مذکور است. و به میزانی که ھر مؤمنی به غیر از پیرش با یک مؤمن دیگر در ارتباطی صالحانه قرار می گیرد و او را آئینه معرفت نفس خود می سازد که ھر آن

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

باید دانست که امروزه بزرگترین جھاد و چالش برای مؤمنان خالص که تحت ولایت اولیای الھی زیست می کنند ھمانا نظام طاغوت بین المللی و استکبار جھانی و سلطه ھمه جائی شیطان آریل از یکسو و وسوسه فرھنگ مشرکانه بر اکثریت جامعه بشری در سوی دیگر قرار دارد که ھمان وسواس ناس و خناس است و مسئله پیروی کردن از فرھنگ اکثریت مردمان که خداوند شدیداً مؤمنانش را از آن نھی فرموده است: “اگر از اکثریت مردم پیروی کنی گمراه شده و دچار ظلم آنان میشوی زیرا اکثر مردمان جز ذھنیت خود را پیروی نمی کنند و بدانید که پیروی از ذھن ھرگز به حقی نمیرسد و ابلیس این ذھنیت ھا را برای مردمان عین حق جلوه میدھد و بدینگونه گمراھشان میسازد.” آیاتی از قرآن کریم- یعنی ذھنیتی که متکی بر ایمان و عرفان و اطاعت ولائی نباشد بزرگترین قلمرو سلطه شیطان است. درست به ھمین دلیل عارفان امامیه به تبعیت از امامان شیعه با مکتب اصالت ذھن گرائی و از جمله فلسفه شدیداً مبارزه کرده اند. که امروزه این ذھن پرستی محض در لباس انواع فلسفه ھا

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

استکبار، استضعاف، استشراک که غایتش می شود: استوجاد، استعدام، استنفاق! این سه واژه بیانگر سه ماھیت از برخورد آدمی در قبال حق انتخاب و اختیاری است که خداوند به وی اعطا نموده است که حاصلش سه واژه مشھور قرآنی است: کفر، اخلاص و نفاق! که سه نوع انتخاب است: انتخاب به حق و صدق، انتخاب به کذب و باطل و انتخاب بینابینی و مشرکانه که در حقیقت ھمان انتخاب نکردن است و این حق را از دست نھادن و محول کردن به ھر کس و جریانی که زورش بیشتر است. این انتخاب نکردن ھمان مذھب اصالت بازی

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

اینان ھمان اھالی اشتراک و اختلاط و التقاط ھستند که ھمیشه در بین حق و باطل سرگردانند زیرا نمی خواھند انتخاب کنند به ھمین دلیل ھمواره بستر و محمل اجرائی ھمه مظالم و مفاسد می باشند چرا که در عالم خلقت ھیچ حقی برتر از حق اختیار و انتخاب نیست که مختص انسان است و انسانی که از این حق رویگردان شود و بازی کند حق وجود خود را انکار کرده است زیرا انسانیت بشر جز این حق نیست و خداوند وعده داده که اینان را عذاب کند یعنی کسانی را که به نام خدا، رسول و اولیای الھی عملاً مرید شیاطین و طاغوت ھستند و ھمه گناھان خود را به اسم خدا و رسول مرتکب می شوند. به ھمین دلیل رسول

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

اینست که در قرآن کریم شاھدیم که شیطان با مخلصین یعنی کسانی که انتخابی صادقانه کرده و خالصانه استعدام خود را پذیرفته و وجود را برای خدا و امام تسبیح می کنند ھیچ کاری ندارد ولی بر صراط یعنی راه دین و ھدایت به کمین می نشیند و مؤمنان مشرک را وسوسه و گمراه می سازد یعنی کسانی را که باطناً نعمت الله را شاکر نیستند یعنی امام و ولی نعمت خود را: “ابلیس گفت که بر صراط، راه اھل ایمان را می زنم و آنان را به جھنم می برم زیرا اکثرشان نسبت به نعمت الله شاکر نیستند.” قرآن-
پس شیطان را با مخلصین و مؤمنین صادق که در ظاھر و باطن استضعاف و استعدام خود را

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

باید دانست که تعداد اندکی از مردمان به یکی از این دو انتخاب دست می زنند: استکبار یا استضعاف، استوجاد یا استعدام! ولی اکثریت مردمان دارای چنین جسارت یا شھامتی نیستند که به چنین انتخاب قطعی و کاملی دست بزنند یعنی یا عدمیت خود را انکار نموده و ادعای وجود کنند(استکبار) و یا عدمیت خود را تصدیق کرده و طلب وجود نمایند (استعدام). بلکه متوسل به انتخابی بینابینی و مشرکانه می شوند که در خلاء و نفاق بین این دو سقوط میکنند. این گروه از مردم که توده ھای عامی نامیده می شوند معمولاً تظاھر به استضعاف و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ھنگامیکه انسان تحت الشعاع روح الھی و نور اسمائی پروردگار بر عدمیت ازلی خود آگاه و بینا می شود و آنرا انکار و تکذیب نمی کند به مقام سجود و عبودیت حق می رسد و این ھمان مقام استضعاف است بمعنای پذیرش اشد ضعف خود که ھمان عدمیت است و چنین انسانی طبق قول الھی مستحق مقام خلافت الھی است خلافت وجود بر جای عدم و استقرار خدا بر جای آدم: “خداوند اراده کرده که مستضعفین را جانشینان و وارثان زمین قرار دھد.” قرآن- ولی کسی که عدمیت ازلی خود را انکار نموده و به خود دروغ میگوید پس وجود الھی را در خود تنفیس و منی میکند و این ھمان استکبار ابلیسی است که سرچشمه

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

و اینک یکبار دگر از ھمین منظر به ماھیت روابط بین انسانھا باز می گردیم که مھد ھدایت و ضلالت و کفر و ایمان و وجود و عدم انسان است. یعنی رابطه ای که در سلسله مراتب ولایت الھی بر سجده و تسبیح و صداقت و ارادت و اطاعت استوار است و طرفین رابطه را بسوی پروردگارشان ھدایت می کند و یا رابطه ای که بر واژگونسازی و دروغ و استکبار و تنفیس و ظلم استوار است و طرفین رابطه را به دوزخ می کشاند که امپراطوری ابلیس است و کارگاه نابودگری. اینست که وجه عمده ای از قرآن کریم تبیین کّم و کیف روابط

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس اینک به ذات دروغگوئی بشر آگاه و بینا میشویم که ھمان واقعه تنفیس است یعنی منی کردن ھو و خودی کردن خدا و به زبان دیگر عدمیت خود را لباس وجود پوشاندن و انکار کردن. و نیز قبلاً نشان دادیم که شیطان و دروغ به مثابه ظاھر و باطن یکدیگرند که تنھا دشمن ایمان می باشند. زیرا درست آنگاه که آدمی به روحی از پروردگارش یا اولیای الھی نائل می آید و پرتوئی از نور علم باطنی می یابد بناگاه بر عدمیت ازلی خود آگاه می شود که این سرآغاز عبودیت خالصانه بر آستان حق است و خود این بنده چنین تجربه ای را به تمام و کمال در وقایع نزول روح درک نموده ام. بنابراین آنگاه که آدم از جانب پروردگارش روح الھی و نور اسمائی یافت بناگاه با عدمیت ازلی خود روبرو شد که عین این واقعه در ابلیس

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس در اینجا به حق و ناحقی یا ظلم و عدل روابط بشری می رسیم که چگونه رابطه ای شیطانی است یا الھی و ظلمانی است یا ھدایت بخش. و این امر ما را وامی دارد تا به علم درجات و سلسله مراتب ولایت الھی در روابط اجتماعی آگاه شویم که ھمان بحث امامت است در سلسله مراتب ولایت و ایمان و معرفت و ھدایت. زیرا ھرگز دو انسان ھمسان نیست و کل بشریت به مثابه پله ھای نردبان ھدایت و تکامل و سیر الی الله است پس در رابطه بین ھر دو نفر در ھر شرایطی بایستی یکی امام و دیگری مأموم باشد که عین این معنا را از رسول خاتم شنیده ایم که اگر بر روی زمین فقط دو نفر انسان باشد بدون تردید

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

در اینجا به اصل و اساس معنای کفر ابلیس نسبت به آدم(ع) و کفر اکثر مردمان در قبال انبیای الھی می رسیم و آن مفھوم “تنفیس” است. یعنی منی کردن رحمت و کرامت و شفاعت و روح و نوری که از انبیاء و اولیای الھی دریافت می شود و می دانیم که حضرت آدم نخستین ولی و خلیفه کامل خدا بود که سایر انبیاء و اولیای الھی تحت الشعاع آن قرار دارند و ھر گاه که به کمال برسند وارث آدم می شوند یعنی به آدمیت نائل می آیند. پس تنفیس یا واقعه ابلیسی منی کردن حق ھمان جوھره ظلمانی کفر بشر است که ملائک جملگی از

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

بنابراین باید گفت که سجده ملائک برای آدم(ع) فقط از سر تعبد و جبر نبوده بلکه تحت تأثیر و رشد و ھدایت روح و نور علمی و عرفانی آدم قرار گرفتند و این شامل حال ابلیس نیز گردید. پس ابلیس به میزانی که از روح و نور علم آدم برخوردار گردید و خودش را تا حدودی ھمطراز آدم یافت دست به آن قیاس زد و برتری جنس آتشین خود را نسبت به گِل حجت برتری خود ساخت و مستکبر و کافر گردید. پس درک می کنیم که این استکبار و کفر ابلیس کاملاً ناحق و ظالمانه می باشد و اتفاقاً دال بر نمک به حرامی اوست که از رحمت و کرامت آدم نسبت به خودش جسور و ظالم شده است. این ھمان ماجرای ھمیشگی کفر اکثر مردمان است در

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

آیا چگونه بود که ابلیس در قبال حضرت آدم(ع) دچار اندیشه و احساس کبر و انکار و برتری گردید و از امر خدایش در سجده به آدم ابا نمود و کافر شد و کفر را بنا نھاد؟ و چگونه بود که اصلاً خودش را با آدم(ع) قیاس کرد و آنگاه در این قیاس جز برتری جنس و نژاد خود را نیافت و گفت: من از آتش ناب و تو از ِگل ھستی پس من برترم! آیا در سائر امور وجودی ھمسان بود؟ می دانیم که آدم(ع) از جانب پروردگارش دارای روح الھی و نور علم اسماء شده بود و نیز صورت الھی که احسن صورتھا بود! و ھمه اینھا روحی و نوری بود که در ھمه مخاطبانش نیز اثر می کرد زیرا روح و نور حق نافذ است پس ھمه ملائک از جمله ابلیس در تماشای

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

“گفت پروردگار تو به ملائک که: من انسانی از گل آفریده و سپس روحم را در او میدمم پس برایش سجده کنید. پس ھمه ملائک سجده کردند ا ّلا ابلیس که استکبار نمود و احساس برتری کرد و از کافران شد…” ص٧٢-٧۶ ابلیس را در قرآن کریم با محوریت صفت کبر و انکار و سلطه جوئی نسبت به ھویت الھی انسان می یابیم و مقام خلافت اللھیش! در آیات کثیری از کتاب خدا ھمین صفت کبر و انکار نسبت به انبیاء و اولیاء و مؤمنین را در مردمان شاھدیم که اساس کفرشان است نسبت به خود خداوند. در حالیکه بر حسب ظاھر در قبال خود

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ھمانطور که ھر حقیقتی در اندیشه بشری دارای معنای دوگانه بود نبودی است این بود نبود در سمت خداوند و اولیای الھی مستمراً یگانه تر میشوند و دوگانگی و تضادشان از میان میرود ولی در سمت ابلیس و اولیایش مستمراً دوگانه تر و متناقض تر و ضدتر میشود تا آنجا که دو شقه میگردد و ھر چیزی ضد خودش میشود و چنین انسانی ھم نھایتاً آرمانی جز نابودی خود ندارد تا از این نابودی برھد! و لذا انسان شیطانزده عصر جدید را مخربترین موجود عالم می بینیم که جز نابودگری، اندیشه و احساسی ندارد نابودی خودش بھمراه

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

و اما در نقطه مقابل طاغوت و حزب شیطان، امام مبین و حزب الله قرار دارد که اعضایش از ھمه تناقضات و تضادھا فرا رفته و مظاھر یگانگی حق گشته اند و احدیت حق جز در وجودشان شناخته و پرستیده نمی شود! در این باب به کتاب “مبانی عرفان امامیه” از اینجانب رجوع کنید! همه ارزشھای شیطانی در انسان مظاھر بود نبودند، ھستند ھمچون

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان مطلقاً کافر است یعنی بکلی مخالف و منکر و خصم ظھور حق از خلق است و تجلی خدا از بشر! ولی بشر ھم خدا را می خواھد و ھم شیطان را! ھم می خواھد و ھم نمی خواھد! تلاش برای بخدمت امیال شیطانی گرفتن فطرت الھی خود منجر به ظھور جھنم گردید و پیدایش انسانی که نه الھی است و نه شیطانی! و مورد غضب و نفرت ھر
دو! نه ھست و نه نیست: “نه زنده اند، نه مرده، نه می مانند و نه میروند.” قرآن کریم!
ظھور شیطان از انسان و ظھور انسان در شیطان، عین ظھور وجود است از عدم یا ظھور

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

صنعت و تکنولوژی مدرن ظھور جھنم است که قرآن کریم ظھورش را اعلان نموده است که سلطان و امام و اله این جھنم نیز ابلیس است که بقیةالعدم است که ھدفش نابودسازی انسان می باشد. و انسان تکنولوژی پرست از لشکریان شیطان و حزب اوست که از فطرت الھی خود بکلی بیگانه و دیوانه گشته و قطعه ای از نابودی شده است تحت ولایت ابلیس! انسانی که قرار بود مظھر خدایش باشد مظھر دشمن خود یعنی ابلیس گشته است. شعور و ادراک ریاضیاتی بشر مدرن که کارگاه انکار و کفران و تبدیل نعمات الھی است مولّد و خالق خلق جدید ظلمانی انسان است به رھبری شیطان! زیرا بقول الھی ھر کسی بواسطه

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

که این انکار نعمات و ناشکری آن، اساس تبدیل نعمات و آیات و موجودات ھستند و لذا ھمه علوم تجزیه ای و ترکیبی و تبدیلی آموزه ھای شیطانند که کمال این علوم در ریاضیات متبلور است که ھمه امور را ھمسانسازی و قابل تبدیل میسازد. پس ریاضیات، غایت تعلیمات شیطانی در بشر است که اساس فنون و صنایع است و لذا شیطان و کلیه صفاتش از این علوم و فنون بشر رخ مینمایند و این ظھور دجالیت و طاغوت است. در حقیقت تکنولوژی، مرکب و محمل شیطان در بشر است و خر د ّجال در روایات اسلامی که دقیقاً بیانگر صنایع مدرن است دال بر این معنای مذکور می باشد. پس ریاضیات و تکنولوژی شاھراه ظھور شیطان از انسان و جوامع بشری است که بنیاد طاغوت را به لحاظ نظامی و اقتصادی و سیاسی مھیا کرده است. طاغوت یا حزب شیطان ھمان امپراطوری و حکومت ابلیس بر

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ھر کسی دارای خناسانی در زندگی است که رھزن عقل و ایمان او ھستند که این خناسان معمولاً دارای روابط عاطفی شدیدی با انسان ھستند تحت عنوان ھمسر، فرزند، بستگان نزدیک، دوست، شریک و… . بھترین روش کشف این خناسان به ھنگام فکر و ذکر و عبادات است که تبدیل به حجاب رابطه انسان با خدا و امامش می شوند. پس باید دانست که خناس ھر کسی در قلمرو محبوب ترین و مطلوب ترین افراد روابط اجتماعیش قرار دارد و بقول معروف “تو دل برو” است زیرا شیطان از طریق تسخیر دل انسان است که بر وی

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

بنابراین انسانی که قرار بود مظھر تجلیات پروردگار و ظھور کلمةالله باشد تبدیل به خانه شیطان و خلیفه او و مظھر صفات آتشین و نابودگرش شده است که این ھمان شیطان انسی است بقول قرآن که چندین نوع و دسته می باشند: لشکریان شیطان، اولیای شیطان، خلفای شیطان و حزب شیطان که در قرآن کریم آمده است. که در عرصه فعالیتھای اجتماعی به سه شکل خناسان، دجالان و طاغوتھا ظھور و بروز دارند. که خناسان ھمان لشکریان شیطان ھستند در صورت بشری که در روابط خانوادگی ، فامیلی، قومی و عقیدتی و عاطفی فعالیت می کنند. و اما دجالان ھمان خلفای شیطان و اولیای او در صورت بشرند که بطور ایدئولوژیک در جامعه صاحب رسالت شیطانی ھستند تا دل و دین و عقل مردمان را بربایند و به لطیف ترین شکلی معارف توحیدی را تبدیل به مفاھیم مشرکانه و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس شیطان در عرصه ظھور و بروزش از انسان ھمین جھنم تکنولوژی و مدرنیزم است که کل بشریت مرید محض اراده او ھستند. اینک در این خلق جدید شیطانی و بھشت موعودی که وعده داده بود جھت توجیه و تقدیسش جز دروغ و سفسطه گری چه می ماند: فلسفه ھا و نظریه ھای دروغین، سیاستھای دروغین، ھنرھای دروغین، رفاه و آسایش دروغین، تعلیم و تربیت دروغین، مذاھب و مکاتب دروغین و تبلیغات دروغین و… . از عدم جز عدم بر نمی آید و دوزخ صنعت و تکنولوژی و مدرنیزم ھم عدمی در عدم است و دروغی در دروغی

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

“و شیطان ھمه نعمات پروردگارش را انکار کرد.” اسراء٢٧- و می دانیم که نعمات الھی ھمان عناصر خلق جدید رحمانی و ھدایت انسان بسوی مقام خلیفة اللھی است و لذا ھمه آموزه ھای شیطانی برای انسان انکار و تبدیل این نعمات است که منطق و روش این تبدیل ھم علم قیاس و تشبیه و برابرسازی امور است و سپس ھمه نعمات را در اندیشه آدمی تبدیل به اعداد و ارقام و محاسبات ریاضی میکند: “بدانید که ھرگز نمی توانید از طریق اعداد به نعمات الھی دست یابید.” قرآن- بنابراین یک اندیشه و ادراک ریاضیاتی ھمان ذھن

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ادراک و دریافت انسان شیطان زده تماماً کافرانه و منکرانه است یعنی ھیچ چیزی از نعمات زندگیش را قبول ندارد و از کل حیات و ھستی رویگردان است و نظر بر عدم دارد پس ھمه یافته ھای حسی و عقلی و قلبی اش عدم زده و تشنه و گرسنه و قحطی زده و بر آستانه نابودی است و چنین انسانی با این نوع فھمش از جھان می خواھد خودش را از نابودی برھاند و به یک حیات و ھستی بھشتی و سرمدی برسد در حالیکه از عدم جز عدم بر نمی

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

از یک ذھن قحطی زده و بیگانه از اکنونیت و بیزار از واقعّیت جز آرزو وآرمان چه برمی آید؟ و از زبان چنین ذھن حریص و آتش گرفته ای جز شعار و دروغ پردازی و وعده ھای دروغین به اطرافیان چه بیان دیگری ممکن است؟ و از دست و پا و موجودیت بی وجود و بیگانه از خود چنین انسانی چه عملی جز ربا و قمار و شرط بندی و دزدی و تجاوز و جرم و جنایت صادر می شود؟ و لذا برای پیش بردن چنین پروژه ای دروغین و نسیه جز وعده ھای نو به نو و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

محسوسات و معقولات و یافته ھای شیطانی و ظلمانی بشر در ذھنش تبدیل به ایده آلھا و آرزوھائی می شوند که او را از قحطی وجود و ظلمتی که دچار شده نجات دھند این ایده ھا و آرزوھا ھمان القائات و وعده ھای شیطان ھستند که یک دست و پا در حسرت گذشته دارند و دست و پای دگر در دغدغه ھای آینده. این ایده آلھا و آرزوھا به جھت تحقق و به کام رسیدگی تبدیل به برنامه ھا و شعارھائی در کلام و بیان میشوند که جھت ھر چه سریعتر رسیدن به وجود ابدی مجبور به انواع دروغگوئی و سفسطه گری ھستند که این مرحله از

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان پس از رسوخش در ھوش و حواس و ادراک بشری در عرصه خلق جدید ھم صاحب رسالت و رھبری است در القای آرزوھای دنیوی و عشق ھای دنیاپرستانه و اعمال فاسقانه و وعده ھای دور و دراز: “ای اھل ایمان بدانید که خمر و قمار و اشکال پرستی(بت) و شرط بندیھا پلیدند و از اعمال شیطانی ھستند از آنھا دوری کنید.” مائده٩٠- “بدانید که مسرفین و افراط کاران برادران شیطانند.” اسراء٢٧- “ای اھل ایمان گامھای شیطان را پیروی نکنید زیرا شما را به فحشاء و منکر امر می کند.” نور٢١- “شیطان اعمال زشت آنھا را برایشان تزئین و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

آنچه را که بواسطه ھوش و حواس و اندیشه و احساس خود درک می کنیم به فعل می آوریم یعنی می آفرینیم خود را ھر آن در ظھور و بروزی نو و آفرینشی نوری یا ناری، رحمانی یا شیطانی، بھشتی یا جھنمی! و بواسطه گفتار و رفتار و صفات و اقدامات خویش! و گفتار و رفتار و اعمال ما خود مخلوق ادراک ما ھستند. گفتار راست و دروغ ما، رفتار صادقانه یا ریاکارانه ما و اعمال صالحانه یا خصمانه ما! خداوند بواسطه اعمال ما، ما را می آفریند و ھدایت یا ضلالت ما را رھبری می کند: “اوست خدائی که شما و ھمه اعمالتان را آفریده است.” و لذا به ما امر فرموده که: “اراده نکنید جز به اراده او!” قرآن- پس آدمی یا به اراده

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ھر احساس و اندیشه و باور و دیده و شنیده ای که تو را من تر و مغرورتر و خودپسندتر میکند شیطانی است: “شیطان برای شما کالائی جز غرور ندارد.” قرآن! و ھر احساس و اندیشه و باور و شنیده و دیده ای که تو را ھوتر و بی من تر و خاشعتر و آرامتر و قانعتر و سخی تر می سازد رحمانی و وجودزاست و مردم دوست! “ھر که ایمان آورده و اعمالش را به صلح آورد خداوند وی را با مردم دوست می سازد و مردم را ھم دوست او می کند.” قرآن کریم- زیرا نور وجود و رحمت خدا فراگیر و جھانی است ولی عدمیت و شقاوت و کفر، منحصر به فرد و محبوس در تن و خودپرست و خصم ھمگان است و ھمه را دشمن می دارد. این دو نوع

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس در حقیقت لعن کردن و طرد شیطان از جان خویشتن فقط تحت الشعاع نور عرفان نفس و خودشناسی و من شناسی ھای تو در تو و نو به نو ممکن می شود که در ھر مرحله ای شیطانی کشف و طرد و لعن میشود و بتدریج نفس از شیطان پاک می گردد: “ای اھل ایمان از خدا و رسولش اطاعت کنید تا شما را حکمت آموزد و از نجواھای شیطان پاک کند…” قرآن کریم- اطاعت از رسول زنده و تعلیم عرفان و حکمت تنھا راه رھائی و پاک شدن از نجواھا و الھامات و القائات شیطان در ھوش و حواس و اندیشه و دل است. پس تنھا راه تطھیر و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

من می دانم، من عارف ھستم، من عاشقم، من عابدم و… کانونھای ادراک شیطانی بشر است که ھوش و حواس و اندیشه و دل “من” را واژگون و دیوانه می سازد. و انسانی که دل و ھوش و حواسش متصل به ھوی حق و امام زنده ای نیست از منیت و ادراک شیطانی رھائی ندارد و ھمه یافته ھایش عدمی و مخرب است. پس من شناسی یا خودشناسی سراسر مراتب شیطان شناسی است و ھوشناسی است که به مراتب خداشناسی میرسد و این دو وجه از عرفان نفس بدون ارتباط عملی و قلبی با پیر طریقت ممکن نمی آید حتی

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

در حقیقت پیروی از خدای نفس خود ھمان شیطان پرستی است ھمانطور که فرموده: “ھر که از خود پیروی کرد پرستنده شیطان شد!” پس انسان عاقل و مؤمن بایستی این ھسته مرکزی “من” و خدای منی خود را شناخته و تحویل امام و پیر طریقت خود دھد تا نجات یابد از شیطان عدمی نفس خود! زیرا شیاطین بیرونی ھم به گرد ھمین نقطه منی نفس خود جمع می شوند و این نقطه را مخاطب نجواھا و وسوسه ھای خود می سازند. و بیھوده نیست که برخی از حکیمان و عارفان ما، نفس آدمی را ھمان ابلیس جان انسان میدانند. منتھی نفس بمعنای “خود” و منّیت است نه جان و روان آدمی! پس آنچه که چشم و گوش و ھوش آدمی را از خدایش در حجاب و مھجور نموده است ھمین “من” و خودیت نفس است. و شناخت ھمین من و منیت است که سراسر شیطان شناسی است و دروغ شناسی و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

من عاقل، من فیلسوف، من عابد، من عارف، من ساجد، من خّیر، من خداپرست و من عاشق و ھر من دیگری یک لانه شیطان و یک مخلوق عدمی و نابودگر است. ولی من دزد، من زناکار، من رباخوار، من خسیس، من ذلیل و علیل و حقیر و… دیگر شیطانی نیست بلکه این من ھای بد جملگی محصول آن من ھای خوب ھستند و گندشان در آمده است پس دیگر شیطان با این من ھا کاری ندارد مگر اینکه باز گردد تا توجیه و تقدیس و تبرئه شان نماید تا این بار عارفانه تر و عاشقانه تر و ایثارگرانه تر دزدی و ربا و زنا کنند. پس بدان که شیطان یک فیلسوف است یک عارف، عاشق و سفسطه گری حرفه ای که ھر آن با منطق و توجیه و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان نه نقاش است و نه مھندس و نه ھیچ کار دیگری دارد جز نجوا کردن در گوش آدمی و القای الفاظ و مفاھیم وارونه در اندیشه اش تا ھر دروغ و شبھه ای را راست گرداند. “و شیطان ذھنیات آنھا را برایشان عین حق جلوه داد و ھمه پیرویش کردند جز اندکی از مؤمنان.” سبأ٢٠- پس ذھن پرستی از ھر نوع علمی و فلسفی و مذھبی و اخلاقی و عرفانی یکی از مھمترین دامھای تسخیر شیطان است که فلسفه ھا و مکاتب صرفاً ذھنی و ایده آلیستی جملگی مکاتب شیطانی و مذاھب اصالت “ظن” ھستند: “بدانید که ذھن ھرگز به حق نمیرسد.” قرآن- باید دانست که ذھن پرستی جدای عقل و تعقل است که در این باب

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان جز از طریق نفس ناطقه با آدمی تعامل و تبادل نمی کند. پس فقط کسی که نفس ناطقه اش را می شناسد القائات و نجواھای شیطان را ھم در خود می شناسد و در غیر اینصورت ھمه القائات و نجواھا و خطوات شیطانی در خود را به حساب افکار و امیال و احساسات و مکاشفات و الھامات خود می گذارد و آنھا را مریدی می کند جز کسی که تحت اطاعت و ارادت پیرطریقت است. “ھر که خودش را مریدی کرد بنده شیطان می شود.” قرآن- جمله معروف و حکیمانه علی(ع) یعنی “من نمی دانم- لاادری” بیانگر مغز

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس باید درک نمود که شیطان ھرگز مستقیماً امر به دزدی و شرارت و زنا و خیانت و پلیدی نمی کند بلکه بواسطه توجیھات قدسی و دینی و شرعی و عرفانی و علمی و امثالھم راه ارتکاب مفتخرانه به ھر پلیدی را مھیا می سازد اتفاقاً تحت عنوان خدای ناب و مطلق و دست نیافتنی بھمراه انکار مردان خدا که وارثان آدم(ع) بر روی زمین ھستند. شیطان بانی مکتب ناب گرائی محض توحیدی است و خداپرستی مطلق بگونه ای که ھیچ موجودی در عالم وجود نباشد و جھان ھستی از خلق تھی و پاک باشد و جز خدای نابوده باقی نماند. و این نابودی پرستی عبادی-عرفانی ابلیس است که بر غیر خدای نابوده سجده نمی کند و به خون آدم و آدمیان تشنه است. حال جستجو کنید که در میان روحانیون و علمای مذاھب

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ابلیس شناسی تنھا قلمرو عدم شناسی است زیرا عدم از آنجا که عدم است قابل شناخت ھم نیست زیرا آنچه که وجودی آشکار ندارد چگونه قابل درک باشد. ولی ابلیس موجودی مقرب درگاه حق بود که با انکار و عداوتش با ظھور کامل وجود خداوند دچار عدمیت شد چرا که خود ابلیس ھم ھنوز موجودیتی کامل نیافته بود ھمچون سائر مخلوقات الھی. یعنی با ظھور آدم خلیفه خداست که جھان ھستی امکان وجود کامل الھی می یابد و لذا قیامت کبرا ھم محصول کاملترین ظھور کمال الھی از انسان کامل و امام مطلق است. و لذا ابلیس در سجده بر آدم خلیفه خدا امکان وجود کامل داشت که با کفر و انکارش این امکان را از دست داد و بلکه موجودیت ناقص قبلی خود را ھم از دست داد و به درک اسفل که قلمرو نابود شدن است دچار گردید و مھد نبرد با وجود و نابودگری در جھان شد. پس ما عدم و عدمیت را

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

سرمدیت و لایزال بودن وجود آدمی بزرگترین دستاورد عرفانی ناشی از شیطان شناسی است. و ھمین حقیقت جاودانه وجود است که ابلیس و پیروانش را تا سرحد بی نھایت ویرانگری و تباھی و جنون و جنایت می کشاند و از نابودگری ابلیس و لشکریانش ھم نوعی جاودانگی ویرانگر به نمایش می گذارد و عدمیت را ھم ابدی می سازد: عدم جاوید! معنای دوزخ ابدی وعذاب ابدی در قرآن ھم حاصل این ادراک مذکور است. یعنی آدمی یا در تسلیم و تصدیق وجود الھی به سرمدیت میرسد و یا در نبرد با آن: بھشت ابدی و دوزخ ابدی! حیات و ھستی خلد و مرگ و نیستی خلد! و این حقیقت که ھیچ ذره ای در جھان ھستی قابل نابود شدن نیست الا به امر و اراده خود خداوند خالق! “و خداوند ھر چه را که خواھد اثبات و یا

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

دو نوع و ماھیت ادراک در بشر ممکن است: درک اعلی و درک اسفل! یعنی ادراکی که روی به اعلائیت و تعالی دارد و ادراکی که روی به پستی و ظلمت و ثقل و انحطاط دارد! ادراکی که در سمت وجه الله و امام مبین است و ادراکی که در سمت ابلیس و بقیةالعدم است. مجموعه ھوش و حواس و احساسات و عقولی که آدمی را به وجود الھی ملحق می سازد و مجموعه ادراکی که آدمی را ملحق به ابلیس و ظلمت عدمی می کند که در آنجا(درک اسفل) نه ھستند و نه نیستند نه زنده اند و نه مرده، نه میمانند و نه می روند.(قرآن کریم)- یعنی نابودی مطلق رخ نمیدھد زیرا که بقول الھی “رحمت خداوند ھمه چیزھا را فرا گرفته است” از جمله خود ابلیس و درک اسفل و دوزخ و دوزخیان را! “و اگر رحمت خدا بسویتان نمی آمد احدی از شما پاک نمی شد.” نور٢١- یعنی ھیچکس از ظلمت عدم رھا نمی شد و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال