بایگانی برای ‘امام شناسی’

معراج

فلسفه سجود
اسلام تنها مذهبی است که در آن غایت عبودیت و خداپرستی در سجده بر خاک رخ می نماید و این غایت و کمال تربیت بشر به معنای رب پذیری است که در سجده بر «تراب» ممکن می شود. و اینکه رب و تراب و تربیت جملگی به لحاظ لغت از یک خانواده اند. و می دانیم که در معرفت اسلامی، نماز معراج مؤمن است که کمال این معراج و دیدار با خدا در سجده بر خاک است. و اینست که علی (ع) در حال سجده بیهوش می شود و معراج محمدی نیز در حال اقامه صلوة بوده است.
و نیز می دانیم که اسلام دین آخرالزمان و کمال دین و ختم نبوت است. دین به معنای راه رسیدن به خداست پس کمال دین به معنای رسیدن به خداست در کجا: در خاک! و این به معنای ظهور رب در تراب است، ظهور کمال متافیزیک در پست ترین فیزیک یعنی خاک.
و نیز می دانیم که رسول اسلام (ص) در واقعه معراج، جمال پروردگارش را در علی(ع) دیدار کرده است و اینست که یکی از القاب علی(ع) «بوتراب» است یعنی پدر خاک!
و اینست که در اسلام یک انسان بی امام (انسانی علی وار) نماز هم ندارد و اگر داشته باشد مخاطبب «فویل للمصلین» (وای بر نمازگزاران) است.
سجده بر خاک بدین معناست که خداوند از آسمان به زمین آمده است و وجود امام تجلی ظهور خدا در خاک است.

دائرةالمعارف عرفانی جلد ۳ ص ۱۰۲

اسرار صلوة اسلام شناسی امام شناسی امامت انسان کامل تأویل قرآن خاتمیت عرفان اسلامی علی شناسی فاطمه شناسی فلسفه نماز ماورای طبیعت متافیزیک معراج

وحدت وجود

تفاوت انسانها
همه انسانها دارای نفس واحدی هستند و آنچه که بعنوان تفاوتها بنظر می رسد مربوط به دو امر است: شرايط بيرونی و ميزان تقوا. شرايط بيرونی همان جبرهای اقتصادی و فرهنگی و سياسی و خانوادگی می باشد که از هر فردی در شرايط  متفاوت هويت هائی متفاوت بارز می نمايد. و اما تقوا نيز عامل درونی است که می تواند ظهور و بروز نفس را تحت فرمان آورد و از درجات متفاوت تقوا هويت هائی متفاوت آشکار نمايد. وگرنه در شرايط يکسان اگر تقوائی نباشد همه انسانها به يک گونه بروز می کنند. و نيز در شرايط يکسان بيرونی آنچه که موجب تفاوت انسانهاست همان ميزان تفاوت درجه تقوا می باشد.
و اما تقوی يا خويشتن داری معلول درجات متفاوت از ايمان و معرفت است. قدرت ايمان تعين کننده شدت و قوت خويشتن داری است و اما ميزان معرفت تعيين کننده صورت اعمال و شيوه زيستن می باشد.
عمل به معرفت متضمن ايمان است و عمل به معارف توحيدی تر و عميق تر و خالصتانه تر نیز متضمن ايمان
عميق تر است. عمل به هر مرتبه از معرفت مستلزم همان درجه و شدت از ايمان است. ايمان به مثابه جوهره
اعمال و زندگی است و بدون آن اعمال آدمی هر چند که عارفانه باشد دارای جوهره و قو ت و روح نيست و
ميان تهی و نارسا می گردد و حتی همچون ريا می نمايد و جذابيت و قدرتی پديد نمی آورد. اعمال بزرگ و
خالصتانه مستلزم ايمان عظیم است و در غير اينصورت فرد را دچار مخمصه می کند و در مواجه با نتايج
اعمالش دچار دغدغه و حتی ندامت می سازد. همتانطور که ايمان های قوی اگر بهمراه معرفت نباشد مولد
خرافه و اعمال جنون آميز است.
آنچه که تقليد از اعمال و راه و روش بزرگان دين را به بن بست و بلکه نفاق می کشاند فقدان معرفت لازم
برای آن نوع اعمال است. و نيز آنچه که انسان را از اسارت جبرهای زمانه نجات می دهد و استقلال می بخشد و صاحب هويت می نمايد ايمان و معرفت است. برای اهل دين توازن بين ايمان و معرفت امری واجب است. آنچه که بين مؤمنان تفاوت می اندازد تفاوت ايمان است. و اما تعادل بين ايمان و معرفت ممکن نيست الا در اطاعت يک پير و امام موحد. زيرا اين تعادل همان توحيد و وحدت وجود انسان درخويشتن است که فقط در ارادت عرفانی ممکن می گردد تا ذهن و دل يعنی ضمير آگا ه و ناخودآگاه متحد گردد.
جز انگشت شمارانی که در قلمرو دين و معرفت دچار تبدیل و تحو ل در ذات نفس می شوند و تقوا و معرفت
جزء طبيعت نفس آنهاست مابقی مردمان يا به جبرهای بيرونی تغيير می کنند و يا به جهاد نفسانی.
که نوع اول ريا می باشد و نوع دوم هم تقوی. و تا زمانيکه ذهن و دل يگانه نشود و مقام توحيد حاصل نيايد
هويتی پايدار و ثابت رخ نمی دهد.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۲۹۳

اشراق امام شناسی انسان کامل تئوسوفی حکمت الاشراق سیر و سلوک عرفانی عرفان عرفان اسلامی عشق عرفانی علم توحید علی شناسی ناجی موعود وحدت وجود

آثار نوشتاری جدید استاد خانجانی با نام های شیطان شناسی و مبانی عرفان امامیه منتشر گردید .


دانلود کتاب شیطان شناسی (بر مبنای قرآن و معرفت نفس)

دانلود کتاب مبانی عرفان امامیه (نصوص الاعرف)

آخرالزمان امام شناسی دسته‌بندی نشده معرفت نفس

مجموعه کتاب دایره المعارف عرفانی (۶ جلد) – مجموعه مقالات ، اثر استاد علی اکبر خانجانی با موضوعات ذیل

 

جلد اول : (( ۱ – فلسفه آدم و حوا (خود شناسی جنسی) – ۲ – فلسفه تعلیم و تربیت (خودشناسی اخلاقی) – ۳ – فلسفه ارتباطات (خودشناسی ارتباطی) – ۴ – فلسفه بهداشت و درمان (خودشناسی طبی) )) — ۲۱۵ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد دوم : (( ۱ – فلسفه قیامت و آخرالزمان – ۲ – فلسفه دین – ۳ – فلسفه شریعت – ۴ – فلسفه تشیع – ۵ – فلسفه قرآنی )) — ۲۴۹ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد سوم : (( ۱ – حکایات عرفانی (خودشناسی تمثیلی) – ۲ – حکمت جاوید (جملات قصار) – ۳ – فلسفه هرمنوتیک (اسرار واژه ها) – ۴ – فلسفه هنر و ادبیات – ۵ – فلسفه شخصیتها )) — ۲۲۵ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد چهارم : (( ۱ – درباره ما (رب شناسی) – ۲ – فلسفه شناخت (پدیده شناسی) – ۳ – فلسفه خودشناسی و خداشناسی )) — ۲۶۵ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد پنجم : (( ۱ – فلسفه اقتصاد – ۲ – فلسفه تاریخ – ۳ – فلسفه سیاست – ۴ – فلسفه علوم و فنون – ۵ – فلسفه فرهنگ و جامعه )) — ۳۱۱ صفحه

——————————————————————————————————————

جلد ششم : (( ۱ – فلسفه مکاتب (خودشناسی ایدئولوژیکی) – ۲ – فلسفه عرفان (درباره خودشناسی) – ۳ – فلسفه عشق و ارادت (خودشناسی قلبی) )) — ۱۸۱ صفحه

 

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد اول

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد دوم

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد سوم

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد چهارم

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد پنجم

کتاب دایره المعارف عرفانی - جلد ششم

آخرالزمان امام شناسی معرفت نفس

عشق شمشیر است آنهم با دو سر          یک سرش بر خود زند یک سر دگر  (ع.خ)

 

تقدیم به :

همه کسانی که تا کنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق !   (کتاب مذهب اصالت عشق جلد اول)

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد اول) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد دوم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد سوم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد چهارم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد پنجم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد ششم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد هفتم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد هشتم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

کتاب مذهب اصالت عشق (جلد نهم) - PRINCIPLE OF PURE LOVE

آخرالزمان امام شناسی معرفت نفس

غول بچه ننه نام نسلی در آخرالزمان است که بدون ولایت پدری رشد می یابد در نزد مادرانی که قصد دارند فرزندان خود را پرستنده خود سازند و خدائی کنند . که این ننه ها خود تبدیل به شیطانهائی انسی می شوند که گاه به هنگام ناکامی فرزندان خود را به قتل می رسانند . ولی این بچه ننه ها دارای ماهیتی نابودگرند اگر در قدرت باشند و در غیر اینصورت به روشهای گوناگونی بسوی خودکشی می روند . نسل غول بچه ننه بی شباهت به هویت ادیپ شهریار نیست که همسر ایده الش را مادر خود می داند و نهایتا خودکشی را تنها راه نجات خود می یابد .

آخرالزمان خانواده ای که نتواند حق الهی خود را دریابد و خود را برهاند همجنس گرائی است . قوم لوط در قرآن پیامی از این فاجعه است . و قبلا نشان داده ایم که همجنس گرائی از عواقب خود-شیفتگی و خودپرستی جنسی است .

زنانی که از ولایت الهی شوهران خود اکراه دارند نهایتا سعی می کنند پسران خود را به تصرف آورده و جایگزین شوهران خود سازند و این زمینه پیدایش نسل بچه ننه است یعنی پسرانی که نقش شوهر مادر خود را ایفا می کنند . و این زمینه شیطانی شدن بشر آخرالزمان است . عین چنین فاجعه ای در رابطه بین پدران با دخترانشان رخ می دهد که البته به لحاظ کمّ و کیف به اندازه رابطه مادر و پسر نیست زیرا معمولا پدران بیشتر در خارج از خانه بسر می برند و زن امکان کمترین ارتباط عاطفی بین شوهر و بچه هایش را نمی دهد . و این تراژدی طلاق عاطفی است که بمراتب ظالمانه تر و مهلکتر از طلاق فیزیکی می باشد . طلاق فیزیکی مجال تعمیق چنین فاجعه ای را کاهش می دهد . طلاق عاطفی که در جهان سوم و جهان اسلام غوغا می کند دوزخی ترین خانواده ها را ببار می آورد که عذاب ریای گریز از طلاق صادقانه است .

زن و شوهری که بر اساس تقوای الهی و پذیرش ولایت زناشوئی و حقوق شرعی زندگی نکنند فرزندانی ببار می آورند که خار چشمشان و آتش جانشان و رسوائی دنیایشان می شوند .

گرایش شهوانی بین والدین و فرزندان نخستین جرقه های رسوخ شیطان در خانواده است که در این دوران در سراسر جهان غوغا می کند که معلول فقدان رابطه تقوائی-ولائی بین زن و شوهر است . (از کتاب تمدن بچه ننه)

کتاب آخرالزمان خانواده - تمدن بچه ننه

آخرالزمان امام شناسی

آرم معرفت النفس توسط استاد دکتر علی اکبر خانجانی پدید آمده است و توضیح مختصر در زیر آورده می شود تا پرده ای از اسرار آن برای جویندگان معرفت النفس و طالبین عرفان ناب محمدی (ص) و آل محمد (ص) برداشته شود .

((این آرم به مثابه جمال هویت ذاتی انسان است و در هر فرد اهل معرفت بیانگر رویارویی ((خود)) و ((خودم)) (عارف و معروف – شاهد و مشهود) می باشد که به لحاظی همانا رویارویی دل و ذهن نیز هست که بصورت دو دل صنوبری شکل پدید آمده که دارای چشم است که بیانی از همان چشم سوم بعنوان ((چشم روح)) و یا ((نگاه خدا)) می باشد و مصداق این کلام قرآن کریم که ((خداوند بین دل و ظاهر هر انسانی حائل است))

در بیان دیگری این آرم ، نماد واقعه هویت یابی بشر در رابطه ای صادقانه و مومنانه است و صورت واقعه (( من – تو – او )) می باشد که دو دل صنوبری به مثابه من و تو است و دل قلبی در میان، همانا  (( او  )) (هو) می باشد که فرد سوم بعنوان شاهد است که موجب طلوع آفتاب معرفت گردیده است . این نماد در معنای دیگری بیانگر رابطه مراد و مرید در عرفان اسلامی و کمال رابطه انسان است و اینکه فقط در این رابطه است که ((هو)) یعنی پروردگار حضور دارد که نور معرفت و هدایت را بصورت آفتاب در حال طلوع ، ساطع می کند . این آرم واضح ترین بیان تصویری از حقیقت عرفان اسلامی است که در قلمرو معرفت نفس رخ می نماید .

امام شناسی معرفت نفس