بایگانی برای ‘انقلاب و دگرگونی’

* ای فرزند آدم و حوا!

امروز روزی نیست که ھیچ قدرتی بتواند وضع قومی را دگرگون نماید و بھبود بخشد.
کتاب جانشین خدا ص ۵۱، استاد علی اکبر خانجانی

انقلاب و دگرگونی پندی از استاد