بایگانی برای ‘ایمان’

* ای فرزند آدم و حوا!

 بترس از طبیبی که ایمان ندارد. او یکی از دربھای جھنم است بر کافران.
جانشین خدا ص ۱۲، استاد علی اکبر خانجانی

ایمان پندی از استاد دربی از جهنم