بایگانی برای ‘بدبختی و سرنوشت’

ای فرزند آدم و حوا!

از بدبختی تو ھمین بس که خودت را مسئول سرنوشت خود نمی بینی.
کتاب جانشین خدا ص ۶۹، استاد علی اکبر خانجانی

بدبختی و سرنوشت پندی از استاد