بایگانی برای ‘تعشیق و ایثار’

با احمقان

آخ از دست شما متخصصین خود- وارون سازی. آخ از این کاخ کھن ِ واژگون سالاری!
ای نوابغ الھی، ای عجیب ترین مخلوقات عالم ھستی، ای مظھر بزرگترین معجزۀ پروردگار، ای احمق ھا! این ھنر جادوئی و این مالیخولیای عظیم را از کجا فرا گرفته اید؟
افسوس که راز ھستی ِ خود را نمی دانید و نسبت به خود در نسیان کاملید، ھرچند که اگر چنین نمی بودید چنان نمی بودید.
آیا می دانید چگونه واژگون شدید؟ با جادوی عشق و ایثار!
آیا تحملش را دارید تا بگویم که: ای احمقان، تمام راز حماقت شما این است که به ناگاه دیوانه شدید و دعوی عشق نمودید و بلافاصله با اینکه در آن لحظه می دانستید که کاملاً دروغ می گوئید ولی امر به خودتان نیز مشتبه گردید و عشق خود را باور کردید. شما فقط عاشق یک نفر نیستید و با او در کمال نفرت به سر می برید و آن کس خودتان ھستید و این نفرت دلیل و علّت اینھمه عشق ھاست. به ھمین دلیل عاشق تمجید و ستایش دیگران ھستید یعنی عاشق آنید که نفرت شما از خویشتن مورد تقدیر دیگران قرار گیرد. شما ضدّ وجود خویش ھستید عدم پرستانید و لذا ھر که شما را دوست بدارد از او نفرت می یابید. آیا براستی کدامیک از شماھا اینگونه نیستید؟ شما حاضرید ھمه خود را بدھید تا شما را عاشق و ایثارگر بخوانند زیرا از خودتان نفرت دارید: از بودن خود! و این نفرت را عشق نامیده اید. این کارگاه حماقت و جنون شماست.
کتاب ابرانسان ص ۷۵، استاد علی اکبر خانجانی

تعشیق و ایثار