بایگانی برای ‘جبر و اختیار’

* ای فرزند آدم و حوا!

چه کسی تو را مجبور کرده است؟ تو به پای خود به جباران رجوع نمودی و بدست خود زنجیر اسارت را
بر گردن نھادی.
جانشین خدا ص ۱۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد جبر و اختیار