بایگانی برای ‘خود برتربینی’

* ای فرزند آدم و حوا!

بترس از اینکه خود را بھتر از کسی ببینی.
کتاب جانشین خدا ص ۳۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد خود برتربینی