بایگانی برای ‘دانش٬ فنون و علوم’

* ای فرزند آدم و حوا!

از من تقلید مکن، اطاعت کن. فن و دانش و ھنر و تکنولوژی تو حاصل تقلید تو از من است و نشانه بخل و انکار تو نسبت به من است و من تو را بواسطه ھمین تقلیدی که کرده ای عذاب می کنم و تو را به آنھا مبتلا و در آن به بند می کشم و رنجور می کنم. مرا که خالق تو ھستم پرستش نکردی و من تو را به پرستش مخلوقات کذائی ات مبتلا می سازم و این اشدّ عذاب است.
کتاب جانشین خدا ص ۴۳، استاد علی اکبر خانجانی

بخل، انکار، حسادت تقلید تکنولوژی دانش٬ فنون و علوم عذاب هنر

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که اگر دانش تو از امور دنیا ھزاران بار بیش از این شود باز ھم در مشکلات تو اندک گشایشی ھم حاصل نمی آید و بلکه ھزاران بار بیش از این از نجات خود مأیوس تر می گردی. دانش خود را از دلت فزونی بخش که ھر ذره اش ھزاران در سعادت بگشاید.
کتاب جانشین خدا ص ۳۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دانش٬ فنون و علوم

* ای فرزند آدم و حوا!

به دانش و فنون مادی حریص و امیدوار مباش که حتی در دنیا ھم دردی از تو را دوا نمی کند و اگر ھم بکند عمرش بیشتراز عمر تو نخواھد بود. دانشی را بجو که در ورای تن به کارت آید.
کتاب جانشین خدا ص ۳۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دانش٬ فنون و علوم