بایگانی برای ‘دروغگویی’

* ای فرزند آدم و حوا!

تو دروغ مگو تا از مکر شیاطین و مردم و اجنه در امان باشی.
کتاب جانشین خدا ص ۴۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغگویی شیاطین و مردم و اجنه