بایگانی برای ‘سردرگمی و پریشانی و بدبختی’

* ای فرزند آدم و حوا!

ھرگز مپندار که زجر و عذاب موجب رشد باشد. این نھایت مکر شیطان است که پیچیده گی و سردرگمی و پریشانی و بدبختی را دلیل رشد و عظمت شما قرار می دھد تا شما را در دوزخ به غل و زنجیر کشد.
کتاب جانشین خدا ص ۵۷، استاد علی اکبر خانجانی

جهنم سردرگمی و پریشانی و بدبختی شیطان شناسی عذاب